Afdeeiing BESLISSING Aanmerkingen stel van haffing n e vergade opzetting g e 1 i j k op ziekte va rstel nog rband met O.Tf. dd ever den :t dat al- als vierk el advi- erende aan te 'oe n becijfër >rdt bij .gegaan vai t aan de in de va gevraagd •k in weri Uit de irt zijn ,ng houden ïeente nog - boven /oorts mede te deelen daa het college de thans ingenomen; maats als zeer tijdelijk beschouwd en in samenwerking let de commissie voor openbare werken zal trachten een Jplossing te vinden. Teneinde de gevolgen van de eventueele stopzetting der IferKverschaffing te overwegen wordt besloten hedenmid dag commissie voor de werkverscnaffing deze aan gelegenheid te bespreKen. esloten wordt ée ontwerp-besluiten aan den raad ter Vaststelling aan te bieden. 11? lóss J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 348