lJïjl mening lister var. ig zou gemeente particulit iten igaan een .15 der fce roe- ze re enkom: z.d .Beduci g dient t ring van 52,1e Bouw- genheid ie Be lde bij tbrei- zerzoek Ij be- 59,55 we- ool voor oor 2 erkosten voor ir bui- ir. ar 1952. BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de voorbereidingen te treffen voor het doen vaststellen van eene verordening. Een ontwerp verordening met het model register ware bij Mr.Eshuis te Amsterdam aan te vragen. Besloten wordt bij den raad een voorstel aanhangig te y maken in dien zin als door de Ned.E.K.Bond van Over- heidspersoneel wordt voorgesteld. rU.?»/7* Aan den Raad voor te stellen het besluit van 27 Oct. j.l.No.2700, 1e afd.in te trekken, en de voorberei ding der Bebouwingsvoorschriftenwaarin de onderwer- pelijke bepalingen zullen moeten worden geregeld te bespoedigen. lA aJd. 1c.' XjaO Het verzoek wordt aangehouden. Alvorens tot betaling te besluiten zal aan het Gemeen- &Ja. tebestuur van Amersfoort inlichtingen worden gevraagd omtrent het kind Littooy, aangezien daarvoor geen bi j-^ v li fT- drage is gevraagd. Uit het schrijven kan worden gelezen dat adressant slechts een bijdrage vraagt voor aanschaffing van een rijwielband. Indien uit een onderzoek zal geble ken zijn, dat het verzoek alleen deze bedoeling in houdt, wordt besloten een bijdrage te verleenen ge lijk aan de kosten van een rijwiel en buitenband. Van het verslag wordt kennisgenomen en besloten ter visie te leggen voor de raadsleden. IA aJa. 1c' lWl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 34