688 689 690 Directie P.U.E.M. j 14-6-'33 3e afdeeling Raadsleden Groote-* wal, de Bruijn, v.Klooster en Ga- sille le afdeeling ter secretarie 2l-6-»33 deelt met betrekking tot de "bepaling vat den erfpachtscanon voor het plaatsen van een transformatorhuisje op gemeenöegroni mede, dat door een misverstand geen re kening is gehouden met den inhoud van df slotalinea van haar schrijven dd. 3 De cember 1932. In verband met dit schrij ven wordt de verwachting uitgesproken, jdat genoegen wordt genomen met een erf- foachtscanon van f 1.-. biedt ter vaststelling aan het 8e suppie, toir kohier 1931/32 en het 3e suppletoir kohier 1932/33 d.er schoolgelden. 9-6-33 brengen verslag uit omtrent de met den ontvl6-6-heer K.C.van ijes gehouden bespreking on- 1933 trent het verder afwerken van het uit breidingsplan dezer gemeente. 19-6-'33 biedt ter goedkeuring aan het ontwerp ier aan T.t Lam Kerkstr. 53 "te Soest te verleenen vergunning tot uitbreiding jzijner machinale houtbewerkingsinricnting gelegen aan de Kerkstraat, kadastraal» jkend gemeente Soest, in sectie C.1512 691 692 693 694 695 N.V.Bank voor Ne- derlandsche ge meenten Bond van Techn. Ambtenaren in over- heids- en semi- overheidsdienst Techn..Ambt. Bouw en Woningtoezicht Idein H.V.Nederl.Mij v. "feegwerktuigen A dam 15-6-,33 'doet toekomen een prospectus omtrent de uitgifte van 500 aandeelen in het maat schappelijk kapitaal der bank. 12-6-&33 verzoekt uitbreiding van werkgelegen heid biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. 20-6-'33 .bericht omtrent ie aanvrage van A.Krul te Rotterdam om verkoop van grond aan de Van Lyndenlaan. 17-6-' 33 biedt een personenweegschaal te koop aa welke geplaatst zou kunnen worden in ee zweminrichting i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 351