v' v/w. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen esloten ■wordt de P.U.E.i'l. mede te doelen dat niet aan aar verzoen *can worden voldaan, aangezien Ged.Staten ^ensohen dat regelingen van erfpacht van grond en ta rieven voor netsuithreiding niet met elkaar vermengd ïullen worden. Bedoelde kohieren worden vastgesteld. De termijnen van invordering worden beoaald op 31 Juli en 2,1 Augustus 1933. atrent de iet maat- verzoerc n de nno- Wordt in handen gesteld van de commissie Uitbreidings- |plan met verzoek advies uit te "brengen, teneinde den j Haad de noodige voorstellen te kunnen doen. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Besloten wordt hiervan geen gebruik te maken. (Pordt voor kennisgeving aangenomen. Gelet op het schrijven van Ged.Staten, dd. 19-6-33 le afd. no. 2108/1232, waarbij toeste. iming wordt gege ven tot het verleenen der vergunning, wordt besloten houwaanvrage no. I/7I9 in te willigen. Besloten wordt het advies der commissie Grondbedrijf ln ie winnen. an N.V. zal worden medegedeeld, dat, wanneer tot lA os I aank°°p van een personenweegschaal mocht worden overge- jv 1 e^an, rekening gehouden zal worden met hare aanbieding. 1 T <tc J S>k ast tl V as\iL -aan. «vux"ucn jucu.eg eu. cc .lu uai>) weuuiecA" cuc cJicL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 352