Volg- num- j mer Afzender of voorsteller Dat um Korte 6 )6 69 '7 698 Afvi.Huis ter Hei r/h CentrGenoot- sch.v. xcindemersti en vacantieKoio- j nies te 3'berg if.J.Hamel, Java- str.l'/O, A'dam 23-5-'33 14-6-'33 ingeic. verzoezt ingevolge de bepalingen der verordening op het verleenen van big ira-| gen in de kosten van uitzending en ver pleging van hinderen in gezondheids- enI vacantiezoioniesenz. eenc oijdrage ui:| de gemeenteüas t/b van E.B.H.Heuvinga, tonende Verl.Dostweg Soesterberg. Iverzoekt uitstel van betaling van een bedrag ad f 199,37 hetwelk moet morden gestprt, ingevolge het besluit van Burg gemeester en 'fethouders dd. 23 Mei 1933 in verband met de door hem voorgenomen bouw van een enzel woonhuis a.d. Dorre- steinweg, kadastraal bercend gemeente Soest, in sectie G.2ÖG0 ged. Techn.Ambt. Bouw- en Toningtoezicht 7-6-33 699 700 Mevr .M, 11 .V. v 3chaicK-3rouwer Commandant Vrijw. Brandweer Soest Jeslote tdressa jet bep rerleen 19;. 3 701 A.E.van Goor den OosterlinghSoest rapporteert, dat door J.Jongerius aan wien bij besluitvan 25 November 1933 ve? [gunning is verleend tot het oprichtirg |van een ondergrondsche petroleumbewaar- ;plaats met aftapinrichting op/in het [perceel, sectie H.3862, gelegen aan den IHartweg, NIET is voldaan aan de daaroij [onder ten 5e gestelde voorgaarde. 12-6-'33 I verzoekt toestemming tot het houden var, een collecte ten bate van het suppi. Ifonds v/h Sanatorium Zonnegloren op eer idoor het college te bepalen datum. [De Inspecteur van politie stelt voor de [vergunning onder de gewone voorwaaraen te verleenen op een door adressanten na der te bepalen dag in September a.s. 21-6-'33 brengt advies uit aangaande het verzoek van de 1T.V.O.B. I.M. alhier om vergunning tot üe oprichting van een gasolietanic achter de bestaande loods, gelegen aan de Veldweg en deelt mede, dat hij van meening is dat in het onderhavige geval j vergunning noodig is ingevolge de Hin derwet tot UITBREIDING der bestaande [benzine- en petroleumbewaarplaats door ibijplaatsing van een gasolietanK Adressa betreff Komen den Tec Besiote kind er d fepecteu zijnde ppewaf 19-6- '33 vraagt toestemming tot het plaatsen vao^Jelet een vliegtuigtent der stichting Zweef- club op het noodlandingsterrein van de (Luchtvaartafdeeling den Tec van 0 te Soesterberg. [Hieromtrent wordt het advies uitgebreid door den teohnambtenaar van bouw- en [woningtoezicht bij rap )ort dd. 22 Juni I j.1. no8/12. ^fcslote van eer Ktnd. ir aan d e t(; eelt aan hel Vergunr i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 353