-Rit.. VU f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en der an bij dra, S en ver heids- en jdrage ui: euvingn, berg 3esloten wordt tot toekenning eener bijdrage ad f 14.-. J ayfu. /V<-' 2.0V11. van een t worden van Burg- Mei 1933 r genomen d. Jorre- neente pressant mede te deelen dat heiu opnieuw ontheffing van fcit behaalde in art. 8 der Bouwverordening zal worden terleend, zoodra hij f 19;,37 door hem in kennis geeft dat het bedrag ad de geraeenteJcas kan worden gestort, c*J\U ius aan r 1933 va| richtirg umbewaar- 'in het n aan den e daar Dij de Louden van suppl ■en op een turn. .t voor de irwaarden 1 san ten na- :r a.s. st verzoet vergunninj ilietanK .egen aan hij van rige geval i de Hin- 5taande mts door I natsen vaiil ig Zweef- 1 .n van de I -berg. I iitgebrad-1 douw- en I 22 Juni Adressant te berichten dat de voorwaarde sub 5 der des- 1/ xs\ Betreffende Hinderwetvergunning alsnog moet worden nage komen waarvoor hij zich in verbinding moet stellen rust aen Techn.Ambtenaar van Bouw- en '/oningtoezicht. 1. 0* Besloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen onder de voorwaarden, vermeld in het advies van den In specteur van Politie. J -frt Sun de N.V. O.3.I.M. als antwoord Lei j.1. mede te deelen dat het lis dat ten behoeve van ink vergunning noodig ■ijnde een uitbreiding bewaarplaats. op haar schrijven dd. IA Collefce van oordeel de oprichting van een gasolie- is ingevolge de Hinaerwet, ais der bestaande benzine- en petruie- u- t |elet op de mededeelingen, vervat In het rapport van Ben Te chn.Ambtenaar van Bouw- en honingtoezient wordt Besloten adressant te berichten dat tegen de plaatsing lan een tijdelijke tent op het perceel kadastraal he iend in sectie D.no.l82l achter de woningen, gelegen ■an de Banningstraat, geen bezwaren bestaan, doch dat le ëelegenertijd voor de plaatsing van een vaste loods §af! e:i-n^e van 'Jen zandweg tegenover de Korndorferla^n feA;unning zal moeten worden aangevraagd. inK A, 1/ R, t. Awt*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 354