Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 7O3 Voorzitter 7O4 Voorzitter 705 ld en jgaat over tot de openbare aanbesteding van: lehet verbouwen van het gymnas tieklokaal int de Kerkebhurt \2 ehet verbouwen van het gymn.lokaal t Soesterberg; en het sloopen van de oude onderwijlen woning en het bouwen van een nieuwen ge vel voor het gymnastieklokaal te 3'berg, Deelt mede dat de Vinancieele Commissie in hare vergadering op 26 dezer besloten heeft te adviseeren om de den Raad ter vaststelling aangeboden begrootingswije ziging strekKende tot het toestaan van 'gelden voor den bouw van een nieuwe Rn- igendaalschool aan te houden tot Septem ber a.s. als wanneer het aabtel leerlin gen, dat bij den nieuwen cursus zal ";or- den ingeschrevenbekend zal zijn. Spre jker vraatot welk standpunt het college zal innemen. deelt aan de heeren Lieinan en Smits, pachters van het theehuis-restaurant van het Natuurbad, die inmiddels ter verga dering zijn gekomen, mede, dat het col lege bereid is den raad vo'orstellen te aden tot verbouwing en uitbreiding van het restaurant, indien zij bereid zijn leen bijdrage in de kosten te verleenen, en wel van l/lO gedeelte van de bouw kosten per jaar, plus 5^ van bedoelde [kosten. De kosten worden begroot op f 2000.-, welk bedrag zou zijn ai' te schrijven in 10 jaar. Genoemde heeren deelen mede, dat een dergelijke regeling voor hen te bezwa rend is, daar zij zeer gedupeerd zijn ;door het niet toestaan van gemengde zonnebaden waardoor het bad niet zoo veel bezoek zal krijgen als aanvankelijl! wel verondersteld werd. Zij merken voorts op dat in de voorwaarden, waarop de ver 'pachting heeft plaats gehad, geen bepa- lling voorkwam omtrent het niet toestaan van gemengde zonnebaden, terwijl zij niet bekend waren met het reglement op het natuurbad, waarin een en ander gere geld was.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 359