és él ér 6'. Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer B. en W. Amersfoort 4-1—55 Gemeentesecretaris Bestuur der Ver. tot bestrijding der T.B.G. 1o-i-155 Inspecteur van Politie. 11-1-55 Mevr.C.J.Besta de Keizer 7-1-'55 declareeren een bedrag van f 114,86 Beslot wegens het bezoeken in 1951 van de Hgemeer openbare U.L.0. te Amersfoort door lee] dat he lingen uit Soest. tot d€ te wil deelt mede, dat hij in opdracht van den Voorzitter op heden 15 Januari 1955 bij de firma Schlenker te Amster dam voor "all riskS" heeft doen verze keren de op heden aangekochte nieuwe 4-persoons chrevolet auto. verzoekt toekenning van een bijdrage u: de gemeentekas ,ad 529,40,overeen komstig de bepalingen der verordening op het verleenen van bijdragen ter be strijding van de T.B.C.,in de kosten van verpleging van Klaas Roozendaal, wonende Birkstr.40. deelt mede, dat de redactie van arti kel 9 der Algeneene Politieverorde ning dezer gemeente, zooals die thans luidt, niet juist is en wijst in dit verband op het bepaalde bij de wet var, 51 Aug.1855, St.bl.85. In overweging wordt gegeven bedoeld artikel te wij zigen, zooals door hem is geformu leerd. deelt mede, dat de vrouwenclub V.V.0. is opgeheven en daarvoor het Departe ment Soesterberg-Huis ter Heide der Maatschappij tot Nut van 't algemeen in de plaats is gekomen.Voorts wordt verzocht gebruik te mogen maken van een der lokalen der openbare school voor het houden van een handwerk - avond gelijk zulks werd gedaan door de voormalige vrouwenclub De vei beslui Eot tc aeslot )e wet loen d ran de Beslc door

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 35