BESLISSING Afdeelina No. en I Aanmerkingen m- Sa opening der bus blijKt dat zijn ingeleverd 5 schri j vingsbilj etten n.1. door H.A.C.van der Lu^ f.J.de "Vit, K.Wiss en H.WiijnandBJ.Rarelsen en H.van len Hoed. De biljetten morden door den Secretaris ge waarmerkt en om advies in handen gesteld van den Techn. Lub te naar belast met de leiding van Openbare '.Verken. besloten wordt het voorstel dd. 3° ^ei j.1. te handha ren, daar de Raad volgens een vaststaande jurispruden tie gehouden is de gemeentebegrooting aan te vullen tiet de door 3. en "V. overeenkomstig de "Vet beschikbaar Raad volgens toekomt over het stelsel der de noodzakelijk^ 7 restelde gelden, en den t niet de bevoegdheid ïeid van de verstrekking der gel ren in beoordeeling te treden, terwijl het evenmin geoorloofd is de verstred- ring van gelden uit te stellen. Ha eenige bespreking wordt door de hoeren een schrij- ven ingediend inhoudende eenige wenschen met betrek- icing tot de pacht van het restaurant. In verband hier- 3i>H mede wordan de besprekingen omtrent de uitbreiding van het restaurant niet voortgezet. j,nder gerei I - z y// i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 360