Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte innou 706 7°7 708 709 Bestuur der R.ft. sciiool te 3oester-| berg Teehn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Gemeentesecretarie komt, vertegenwoordigd door de heeren van den Berg en ïegmanin de vergade-) ring ter bespreking van het adres ver zoekende ingevolge art. 72 der Luger- bnderwijswet I92O de wettelijke mede er] iking te verleenen voor de aanschaffing !van leermiddelen. Uit deze bespreking blijkt dat een aanvulling van leermidde-l len noodig is hoofdzakelijk voor de hooi ,ste klassen (6 en 7)- aanwezige leeri middelen zijn niet toereikend voor die klassen, wel zijn voldoende leermiddeltj jvoor de laagste klassen aanwezig. deelt in de vergadering mede dat zijn dienst net werk overbelast is, zoodat het voor een goede uitoefening van den dienst noouzakelijk is dat personeels uitbreiding plaats heeft. Hier zou naarl zijne meening in voorzien kunnen worden] door aanstelling van een ambtenaar voorl den buitendienst, daat thans de tijd reekt voor controle op de verschil- ende bouwwerken. geeft in overweging aan P.C.Zonneveld een bedrag van f §5*~ uit te keer en voo: iduor hem verricht overwerk aan de adini !nistratie bij Openbare 'Verken, verbondet laan de regeling der werkverschaffing. Bestuur der afd, Goest van den A.B.T.B. 1—6 33 verzoekt verbetering zulks met het oot van den 710 Combinatie "Doe het zelf" 2Ó-6-'33 eenige wegen, a.s. hooitijd. De Teehn.Ambt. belast met de leiding van Openbare Verken deelt mede dat de gevraagde verbeteringen worden aange bracht, met uitzondering van die aan de 'Lange Brinkweg en den Gr00te Helm eg, jaangezien de verharding van deze wegen in zulk een desolaten toestand is, dat een totale vernieuwing niet lang meer Uitstel kan verdragen; de grootste ga ten in deze wegen zullen daarom alleen gerepareerd worden, waardoor aan het in het adres gevraagde zal zijn voldaan. verzoekt het werk aan de wegen op het Hart te mogen uitvoeren bij onderhand- |sche aanbesteding. lAidUE 0 l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 361