j'Y" 'TT' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e heeren vergader dres ver- r Lager wee medemer' schaf f ing spreking leermidde oor de hoot ezige leer voor die eermiddelei e dat aijn zoodai tg van den :rsoneeis- r zou naar men worden .enaar voor de tijd ver schil- ionneveld keer en vooi .n de adrai- verbondei haf f ing. hooi tijd. leiding e dat de n aange- die aan de He luw egf eze wegen d is, dat ang meer otste ga- oin alleen aan het in voldaan. n op het nderhand- lesloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ledewerking te verleenen. Den Teohn.Ambtenaar wordt verzocht te dezer zake een laooort inte dienen. Ldus wordt besloten, Sal den Raad worden medegedeeld, Pasloten wordt aan de Combinatie mede te deelen dat niet P? haar verzoek kan worden ingegaan, aangezien de voor Pen wegenaanleg toegestane credieten door Ged.Staten Eoedgeiï urd zijn ten behoeve van objecten voor de werts- rerschaffingzoodat dedaaraan verbonden werkzaamheden P°k in werkverschaffing uitgevoerd moeten worden. 31 X:' léfS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 362