711 712 713 714 715 716 717 J.Th.A.v.Noeselj Techn.Ambt. bel.m.' de leiding van bouw- en woning toezicht 19-6 - 33 A.'Vesterveld Eisendomweg 4 Soest Comité H.Saore- mentsprocessiè Soest "Toningstichting '•Ons Belang" A'foort 3e Afdeeling 31-5-1 33 19-ó-33 12-6-» 33 Bestuur der ver- eeniging "Een school m/d Bijbel te Soest" Ned.Chr.Bond van Personeel in pu- blieken dienst verzoekt in verband met een eventueels opdracht tot het naken van een.ontwer> voor den bouw van een 1-klassi^e land bouwschool met onderwijzerswoning te Montfoort ontheffing van het bepaalde bij art.29> eerste lid, van het regle ment voor de ambtenaren in dienst der gemeente Soest, zulks overeenkomstig 1$ bepaalde bij art. 29>2e lid van meerge noemd reglement. Klaagt over den hinder, welke ondervon-l den wordt van een mestvaaltzich bevin-l dende op een terrein,naast z. ijn wopinb, Omtrent deze aangelegenheid worat rap port uitgebracht door den techn.ambte naar, belast met de leiding van bouw en woningtoezicht. vsrzoezt toestemming tot het houden van een collecte op Zondag 2 Juifti a.s. Je inspecteur van )olitie adviseert gunstig verzoezt voor het buitenschilderwer.c aan de woningen der stichting te Soe3- terberg f 283.- boven de begrooting te gaan vraagt of de volgende week nog steun moet worden uitgekeerd. De steunregelini loopt heden af. Goedkeuring voor verleij ging is nog niet van den Minister in^e-l komen 8-6-'33 vraagt ten behoeve van de school aan de Driehoeksweg een bedrag van f 908,31 hchikbaar te stellen voor h, t aanschaf fen van: a. leermiddelen en schoolbe- Ihoeften wegens stijging van het aantal leerlingen van 175 "tot 221. b. eenige leefmiddelen foor het onder- [wijs in ie gymnastiek. 22-6-'33 verzoekt aan J.van Manen,Nacht egaal wea |2Ó, werkzaam bij openbare werken extra verlof met behoud van loon te verleenerii teneinde hem in staat te stellen de A Igemeene Bondsvergaderingte houden op 12 en 13 Juli a.s. te Amsterdam,als af gevaardigde van de afd.Soest,te kunnen b ij wonen. 24-6-'33

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 363