Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 720 721 7 22 723 724 725 726 .i? .H.Busch 28-6-*33 neemt ontslag als lid van de werkver- schaffingscommissie(ook van het orgaa» steunverleening) G.M.Koops ,Kerk- typiste b/d dienst van openbare werleh Voorzitter 1-7-' 33 verzoezt eervul ontslag met ingang van 1 September 1933 wegens huwelijk. stelt voor in de politieverordening voor schriften te doen opnemen voor de inric ting van hondenhokken ten behoeve vau oj; een erf verblijvende waakhonden. Mevr.M.D.Cesar- 23-8-'33 Pollak, Amersfoort ïechn.Ambt. Bouw en woningtoezicht 26-6-'33 Secretaris Techn.Ambt. Bouw en woningtoezicht 28-6-133 vraagt toestemming om het eerste gedeel van den Verlengde Postweg vanaf de Rade- makerstraat en omgekeerd te mogen inrij den met een auto teneinde niet te moetei: jomrijden voor het heilgymnastisch behan delen van een lid der familie Klabbers, iDe Inspecteur van Politie adviseert bij schrijven dd. 30 Juni j.1. no.195/4 a^' Rijzend op dit adres te beschikken. rapporteert dat H.'G.Wi jnandsKlaarwatt weg 43 te Soest ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 14 sub d der bouwverordening, in verband met diens voorgenomen bouw van een werkplaats op het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie G.3561 en adviseert rioodige ontheffinto te verleenen op grond van het bepaalde bij artikel 14 sub III en wel tot op een afstand van f 0,j)0 deelt mede, dat ten behoeve van de met den heer van Voorst aan te gane grond-' ruiling, royement van hypotheek en oen nieuwe hypotheekstelling noodig zal zln- Gevraagd wordt of bedoelde kosten groot resp. f 15«- en 50.- beschouwd kunnen worden te behooren tot de kosten van overdracht, welke voor tekening van de gemeente zijn. zendt voorwaarden, welke moeten worden opgelegd ten aanzien van eene tot G.vA Berg wonende te Hilversum,Leeuwenstr.3'2 te richten aanschrijving om op het per ceel kadastraal bekend gemeente Soest in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 371