Volg num mer 72? 728 729 73O 731 Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud in sectie D.I916, gelegen aan den Ossec damweg een steenen muur te plaatsendis, nende tot afscheiding van gemeld per ceel, aan de zijde van den Os sendamwe Inspecteur v/d Volksgezondheid, i Dr.Douma te A'fooxt 26-6-'33 Voorzitter H.VT.F.de Vries Soest l7-6-<33 brengt advies uit omtrent het schrijven! 'van den Directeur van den Keuringsdienst) van vee en vleesch dezer gemeente, waar-I in voorgesteld wordt de kleinere afge keurde dieren en organen te begraven. biedt in veroand met enkele door den Raad gewenscht aanvullingen, opnieuw tej vaststelling aan de beschrijving en vooi waarden, waarvaar een openbare aanbeste ding zal worden gehouden voor het opha len en-bergen van asch, vuilnis en af val gedurende het tijdvak 1 Aug.lj33 ton !31 Dec.1935 zoowel voor Soest en Soes- terberg gezamenlijk als afzondelijk. jVoorts zal de datum der aanbesteding vastgesteld moeten worden. vraagt of de Rondaoordeon-vereeniging '"Bravo" 00 17 Juli a.s. een concert mi 'geven in de muziektent aan de Toren- s traat Erven de Ved. J.van Helle,Rot terdam Bestuur ChrGemeng de Sangvereenigirig "3oli Deo Gloria" te Soesterberg 10-6-'33 vraagt toestemming tot het aanbrengen van een reclamebak aan het perceel van J,C.RebergenSoesterberrgschestraat 3- (De Techn.AmbtBnaar belast met de lei ding van Openbare Verken heeft hiertegen jgeen bezwaar indien de onderzijde van het bord minstens 2;<; iï. hoog hangt. 8-6-f33 'vraagt gebruik te mogen maken van de verplaatsbare muziektent op 22,23 en Aug. a.s. en zal gaarne de Koster daar- Ivan vernemen. De tent zal vanwege het Bestuur per auto worden gehaalde en te ruggebracht. De Techn.Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare 'Terken deelt mede dat de kosten van afbreKen en opbouwen wor den geraamd op f 75*Hij stelt voor om door de vereeniging een ""aarborgson te doen storten van f 80.- waarvan de werkelijke kosten dan Kunnen worden in* gehouden. [et ad"\ Ivan vee (richter De besc gteld 18 Juli jiaet de [worden )e gevi Idee ling j '''erken lniecory. IConfora 'Verken [Op het [port va

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 373