J/«. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen den OsseJ aatsen ,riie| eld per se ndamwe.' sciir ijvenl ringsdienstl snte, waar-I ere afge- sgraven. {et advies zal aan den Directeur van den Keuringsdienst t*7 aJu- Ivan vee en vleesch worden gezonden, met verzoek te be- [richten tot welke bescxiouwing dit aanleiding geeft. eor den jpnieuw teil .ng en voo i aanbeste' het opha- Ls en af- le*^^33 tot| en Soes- Leli j k. steding enigfng ncert na. Toren- brengen ceel van traat 3* de lei- hiertegen jde van angt. van de ,23 en 24 ter daar- ege het ie en te- ie lei- mede dat uwen wor- lt voor rbo-rgsoD rvan de arden in- e beschrijving en voorwaarden worden opnieuw vastge- teld. De aanbesteding zal worden gehouden op Dinsdag IÏ8 Juli a.o. des nam. 2 uur, terwijl de overeenkomsten Liet de tegenwoordige ophalers tegen 1 Aug. a.s. zullen Iworden opgezegd. U* cJeX. De gevraagde toestemming wordt verleend. Hiervan mede- L5 deeling doen aan den Technisfih Ambtenaar van Openbare v- "'erken, den Inspcteur van Politie en het Soester Harmo- 3I^- niecorps Conform het advies van den Techn.Ambtenaar van Openbare \JL perken wordt de gevraagde toestemming verleend. v/ Op het verzoeK wordt gunstig beschikt conform het rap port van den Tefihn.Ambtenaar van Openbare Werken. uJiiL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 374