9-5-':, 3 Korte inhoud Afzender of voorsteller num mer 733 734 735 736 B.v.Oest, Oude 13-6-'33 Grachtje 17,Soest1 J.C.van Zijll.van 17~5"'33 Weedestraat 5>3oest J.C.van Zijll, Van Weedestraat Soest vraagt alsnog toekenning eener uitkee- ring in verhand met den aankoop door de gemeente van "beplanting ,benoodigd bij den aanleg van het natuurbad, welke uit keering ook is genoten door andere kwee kers en bloemisten uit de gemeente. verzoekt toestemming tot het mogen plaatsen in en op gemeentegrond van een benzinetank,luchtstandaard en oliefon tein, een en ander zooals op de overge legde teekeningen nader is aangegeven, Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaarte- last met de leiding van openbare werKen, verzoekt vergunning ingevolge de Hinder wet tot bijplaatsing van een ondergrond sche tank, inhoudende 6000 Liter benzini met aftapinrichting,gedreven door een op en in het gemeente Soesl aan de V.Wee advies uitge- ambtenaar ,te- electrornotor van 1/3 P.K. >erceelkadastraal bekend in sectie H.4866, gelegen destraat-hoek Lindenlaan. Omtrent dit verzoek wordt bracht door den technisch last met de leiding van bouw- en woning; toezicht en den commandant der Vrijwil lige Brandweer. 22-6-'33 verzoekt aan J.van Manen,Nacht egaalweg 26, werkzaam bij openbare werken extra verlof met behoud van loon te verleenen teneinde hem in staat te stellen de Al- gemeene Bondsvergadering te houden op 12 en 13 Juli a.s. te Amsterdam, als af- igevaardigde van de afdeeling Soest te kunnen bijwonen. Led.Verb.van Vak- l2-6-'33 biedt een afdruk aan van een adres ge- vereeni,_ingen richt tot de regeering betreffende maatregelen ter bestrijding van de werk loosheid. ITed.Chr .Bond van Personeel in Pu- blieken dienst Idressar men is 1 staat oï de geval llanten Conform lerken v schikker goed moé rein aar Ie gevrt tij behc gericht het tot IMet int] Ineslotei Ëribteba: lof* nie' doelde Wordt v<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 375