LX" BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uitkee- )p door de Ligd bij welke uit idere kwee. lente xogen id van een oliefon- .e overge- ïgegeven, es uitge. ;enaar ,be- .re werKenJ de Hinder' mdergrond- ;er benzin .oor een sn in het sente Soesl de V.Wee- es uitge- .enaar .te en woning 1 Vrijwil- egaal weg :en extra verleenen en de Al- 'uden op i, als af- oest te dres ge- ende n de werk Idressant te berichten dat hij niet als kweeker van boo- V cJu- fcen is beschouwd, en dat mitsdien geen aanleiding be- JtJSX Itaat op zijn verzoek in te gaan, doch dat in voorkomen^ de gevallen er rekening mede zal worden gehouden dat hij klanten e.d. aan de gemeente kan leveren. Conform het advies van den Techn.Ambtenaar van Openbare Werken wordt besloten afwijzend op het verzoek te be- schikken, daar opstelling van het hierbedoelde zeer |oed mogelijk is op het tot het perceel behoorende ter rein aan de zijde der Linderilaan. Be gevraagde vergunning wordt verleend volgens het hier-( tij hehoorende ontwerp. De tank met toebehooren zal op gericht moeten worden aan de zijde der Liridenlaan op 7/^4. het tot het perceel behoorende terrein. pet intrekking van het besluit dd. 27 Juni j.1. wordt H-' besloten geen extra verlof toe te staan, aangezien het fl'vh 11 Imbteharen en het Verkliedenreglement een dergelijk ver-/' 1 lof niet regelen. Betrokkene^voor het bijwonen van be doelde vergadering gewoon verlof aanvragen. pordt voor kennisgeving aangenomen. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 376