Volg- num- Afzender of voorsteller mer j Datu m Korte mnou 737 Techn.Ambt. 0.W. 738 Idem 739 ld en 740 741 Techn.Ambt. Bouw en 7/oning toezicht Voorzitter waar- tewerk komt ter vergadering voor het houden eener bespreking ontrent objecten als werkverruiming tijdens de stopzetting der werkverschaffing. In afwachting vanl zijn nader rapport deelt de Techn.AuM, mede, dat de volgende objecten zijn uit te voeren. 1teren van verschillende "'e^en erediet aanwezig is, en waaraan igesteld kunnen worden 10 arbeiders ge durende 9 weken; 2in orde naken van de aarden baan van ;de aan te leggen wegen op het Hart, 'iaai jaan te werk gesteld kunnen worden 6 ar beiders gedurende 2,1 weez; inwalsen van teerslakken op de wegen op het Hart, waaraan te werk gesteld kunnen worden 5 arbeiders gedurende 4 weken; 4aanleg van rijwielpaden over Heeser- spoor enz. naar het Hatuurbad, waarvoor 'geen erediet aanwezig is, en waaraan 25 |arbeiders gedurende 5 weken te werz ge- jsteld kunnen worden. jbrengt vervolgens in bespreking de m (bewerking zijnde plannen inzake verbete- iring van de navolgende wegen. Verlengde BostwegKlaarwatèrweg, Groote Melnweg, jBanningstraat en de wegen op de Bunt. adviseert het tieklokalen t sloopen van d en het bouwen het gymnastie te dragen aan K.P.J.Wiss en ischreven som verbouwen van de "gymnas- e Hoest en Soesterberg,Ket e oude^ onderwijzerswoniri van een nieuwen gevel voor klokaal te Soesterberg op de laagste inschrijvers Il.J.Vijnands voor de inge' van f 2240.-. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede dat in de vergadering dd. ê1; teren zijn geweest de directeuren de en Mulder van de Utr.Waterleiding hij bespreking over den destijds aangehouch grondaankoopde Directie acht de door I de gemeente gevraagde koopsom ad f 3°c veel te hoog,terwijl voorts bij de 7°°!1 .waarde b. door de Mij. niet eens bou'- werken ten behoeve van het bedrijf zouaf faiogen worden gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 379