7 s ;r 6<? t) Volg- num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte inhoud Prof.Mr.ï.A.Mol- 11-1-'3> ster Amsterdam. Afd.Utrecht der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. 4-1-55 N.V.Ned.Thermo- 5 1 35 Chemische PabrieA ken.Amsterdam. P.X.Meijer 1 5-1_,55 Nieuweweg 64a Soest Commandant Vri jw.i12-1 - 55 Brandweer Soesterberg Commissie van bijstand Grond bedrijf Commissie van bijstand Grond bedrijf 16—1 55 Idem. 16—155 16—1 155 dat het arrest in de zaak tegen Hil- horst is bepaald op 15 februari a.s. deelt mede dat het destructievraagstuk in de eerste raaaixden van 1955 in over leg met de Kamers tot een oplossing zal worden gebracht. zendt een overdruk van den brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 2 Januari j.1. aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake onderzoek ten opzichte van den te bouwen destructor voor het Westen des lands. verzoekt vergunning tot het mogen aan brengen van een D.E.uithangbord met verlichting aanzijn pandNieuweweg I 64a ihe inspecteur van politie en de Tech- lAmbt.O.W. adviseeren de gevraagde ver gunning te verleenen. deelt mede, dat de kachel van de brand weercentrale defect is en dat<de kos ten van reparatie zullen bedragen /7,= a 8,= Verzocht wordt hem te machtigen deze reparatie te doen uitvoeren. adviseert naar aanleiding van de aan vrage van W.v.d.Velden den koopprijs van het bouwterrein aan den hoek Juli- anastraat hoek Anna Paulownalaan te bepalen op 5 50 per M2. adviseert naar aanleiding van de des betreffende aanvrage van L.J.Rasch ten behoeve van G. van de Hoef, den koop prijs van het aan den Korte Hartweg gelegen perceel H.no.4085 te bepalen op 1,75 per M2 adviseert naar aanleiding van de des betreffende aanvrage van -G.van de Hoef den koopprijs van het aan de Schriks- 1 Iqan gelegen terrein kad. bekend als

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 37