houden eten als ozetting enting van s chn .Ambt, ti zijn uit K-ar- en an tewerk iders ge- n baan van Hart, waan rden 6 ar- p de wegen gesteld arende 4 er Heeser- waarvoor waaraan 25 e werk ge- ng de j.n ke verbete- Verlengde e llelmveg, de Bunt. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen be vergadering kan zich net deze objecten vereenigen. L? :-;t advies der Commissie Openbare Werken zal worden in- ewonnen, terwijl voor de uitvoering van het object sub den Raad het benoodigde crediet zal worden aangevraagd. ■eze plannen worden aan een bespreKin^ onderworpen, en j V i d e desbetreffende ra mor ten van den Te chn .Ambtenaar wor- den tegemoet gezien. e ■gymnas- erbergKet zerswoning gevel voor er berg op hr ij vers or de inge- ige verzoe* ld van de en ing dd. uren de R$ ding Hij aangehoude t de door Aldus wordt besloten. Het advies der Commissie Openbare Perken zal nog worden ingewonnen. V ad OOOl ij de -voor ens bou«-®! drijf 2üud! lelet op het schrijven van Ged.Staten dd. 4iJuli 1933» }e afd. no. 2306/1446no. 2334/1418 en no.2330/l419 Cvere engexomen wordt om den Raad voor te stellen het ter- f9 F^in voor een prijs van f 25000.- te verkoopen, terwijl al Pm voorwaarde de bepaling zal...worden opgenomen, dat |et terrein niet als bouwterrein zal worden geëxploi teerd. Een wachterswoning zal dus wel gebouwd mogen wor pen. Het ligt overigens allerminst in de bedoeling der t °P het terrein woningen b.v. voor arbeiders te bouwer. ver^a.nd met de te houden vergadering van Commissaris- a.ju >en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 380