Afzender of voorsteller Datum Kort inhoud num mer 742 743 Maatschappeli j lc Hulpbetoon in de gemeente Soest 18-5-'33 zendt rekening en verantwoording over het dienstjaar 1932. Pensioenraad te 1-6-'33 s-Gravenhage 744 Kerkeraad der Ge reformeerde Kerk Soest 745 746 3e stuur "To" den Helder Chr.NedWerkmans bond afd.Soester- berg 7-0-'33 Steurf l-7-'33 verzoekt den op 31 Maart 1933 vastge- stelden pensioensgrondslag van M.M.v, "Vely, als onderwijzer bij het vervolg onderwijs voor den cursus I922/I923 in te trekken en net inachtneming van art, II, 3e lid der wet van 14 Juli 1919» diens pensioensgrondslag per lp October 1922 nader vast te stellen op f 410.-, overeenkomstig het overgelegde concept besluit. brengt ter kennis van den Gemeenteraad zijn besluit tot het geven eener zeer ernstige vermaning aan de leden der Ge- ref.Kerk om: 1. nooit van het natuurbad gebruik te naken op donda^, dit niet toe te laten aan de Kunderen,noch in de omgeving te vertoeven; 2. in badcostmun niet npodeloos te ver' toeven buiten het bad en dus ook niet mede te doen aan de publieke zonnebaden ook al is het dat deze niet gemengd zijn 3. zich te onthouden van de den zooveel dat mogelijk is daarvan ook gebruik gemaakt niet toe te laten aan jonge zonder toezicht van de ouders of van andere vertrouwde volwassenen. gemengde ta en indien wordt dit menschen verzoekt vrije geneeskundige behande ling voor 4 kinderen die in Soest zij" ondergebracht. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte ten bate van het fonds '•Hulp in nood",het Kinderherstellings oord èn het Sanatoriumfondsop 10 en 11 Aug. 1933- De Inspecteur van politie adviseert de toestemming onder de gewone voorwaarde- te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 381