Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum num mer 747 748 749 750 751 752 753 Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 30-6-'33 rappor teert dat G.Suik, wonende te Baai Verbindingsweg 9» ontheffing behoeft va 'het bepaalde bij artikel 13 der bouwver 'ordening voor den bouw van een enkel [woonhuis op een terrein, gelegen aan de [Waldeck Pyrnontlaan, kadastraal hekend 'gemeente Soest, in seotie H.4989 en act- 'viseert de noodige ontheffing onder de door hem gestelde voorwaarden te ver- leenen. Ie afd. ter.secre- 6-7— 33 tarie K. C.van Hes, Apel doorn 28-6-'33 Commissaris der 19-6-'33 Koningin in de Provincie Utrecht Commissie Grondbe-| 6-7-'33 drijf Idem Idem 6-7-'33 6-7-'33 'biedt ter goedkeuring aan het ontwcr) der aan P. J.A.Kuppenswonende den 'Blieülaan 67, te verleunen vergunninb to 'oprichting eener graanmalerij en het 'daarin plaatsen van een mengmachine er. 'gecombineerde maalpletmolengedreven 'door een benzinemotor van 8 P.K. in het perceel Den Blieklaan 67, kadastraal Be kend gemeente Soest, in sectie G.3 2 72# verzoekt het nog door hem van de gemeen te te vorderen bedrag ad f 1437^7 'zijn postrekening te willen doen over schrijven en doet voorts een mededeelini ten aanzien van de herziening van zijn honorarium. verzoekt bericht en raad ten aanzien va een adres van den Algemeenen Nederland schen politiebond inzake verlaging der 'kleeding- en rijwieltoelagen voor de ge meentepolitie. kan zich vereenigen met het rapport van 'Bouw- en Woningtoezicht dd. 2 Juli 193 het geheele percee de Birkstraat voor |M2 te verkoop en. [n o3 7/2 om [gelegen aan 1 C.no.oc f 1.- oe heeft onder bepaalde voorwaarden geen bezwaar tegen verhuring van 10 M2 grond 'naast Zomers Buiten aan H.de Jager tegei 'een huur som van f 10.- per jaar. ^dviseert tot het verleenen van bouwver (gunning voor een garage naast de woning [van Rannu blijkt, dat de garage op 2 meter af stands van de woning zal worden geplaatst. Overigens is de Commissie va| bordeel, dat de door haar aanvaarde uiU1 forme regeling der oorilijnen moet vior- jden gehandhaafd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 383