(/%0. v>4 BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen de te lp ontheffing wordt verleend onder de door Bouw- en ITof behoeft yjHingtoezicht voorgestelde voorgaarden. <u'isT. er bouwverj n enkel gen aan de| al hekend 9S9 en ad-| onder de te ver- [Bedoeld ontwerp wordt goedgekeurd. de geueen-| 3 7987 °J oen over- mededeelinil van zijn '31 sloten wordt goedkeuring ie hechten aan de jn opdrachif vr.n den voorzitter plaats gehad hebbende betaling van ein bedrag van f 1282,79» exi ■aar omtrent den heer van bes. aanzien vaiiBesloten wordt den Comr.iissaris der Koningin te bcant- Nederland-Hoorden conform het overgelegd ontwero-schrijven. L aging der I voor de ger^ apport vanHesloten wordt den Raad het voorstel te doen conform Juli i933P12t advies der Commissie. is'dti- -W' Jü"bc!\ den geen Hldus zal den Raad worden voorgesteld. O M2 grondj Jager tege| ar an bouwverHaar aanleiding van dit advies zal aan Ged.Staten worden) de wonindHedegedeeld dat het bouwplan niet strijdt met het ont- (J rage 00 2 ■erp-uitbreidingsplanweshalve de vereischte toestem- zal worae*ing tot het verleenen der bouwvergunning zal worden omissie vHangevraagd. vaarde uni™ moet wor- LX--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 384