754 755 756 757 758 759 ó-7-'33 6-7-33 6-7-* 33 6-7-'33 6-7. '33 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud Commissie Grond"be-| drijf ld em Idem Idem Idem Idem heeft geen bezwaar tegen een verhuring van een strook, groot 280 1Ï2 van het perceel G.no.3607, gelegen hij den Ring, weg aan J.A.van Beek voor 5 jaren tegen leen huur som van f 1.-. adviseert in de verkoopcontracten van gemeentegrond geen bepaling op te nenen, als in Hilversum gebruikelijk ten aan zien van de tewerkstelling van werklied denaangezien een dergelijke regeling niet gewenscht wordt geacht voor een den verkoop van gemeenteterreinen. kan zich vereenigen met het rapport van Bouw- en woningtoezicht dd. 20 Juni 19]] inzake verkoop van een terrein aan deV, Lyndenlaun aan A.iCrul te Rotterdam,mits op het te verkoopen perceel slechts één enkele villa wordt gebouwd. Voorgesteid| jwordt voor de rêchtige nakoming van de ze bepa^in^ een boetebedrag van f 3^'°°* te bepalen. adviseert naar aanleiding van het rappe van O.W. dd. 29 Juni 1933 no.68l inzage uitkoop van erfpachten, om met Schaap nader te onderhandelen. Voorgesteld rad!| de voorwaarden van Hornsveld en Reyerse te accepteeren,doch af te zien van aan- koop van de woning van Reyerse op het merceel H.2192. 6-7-'33 'kan zich vereenigen met het voorstel on| de P.U.S.M. voor een erfpachtscanon groot f 15»~ een gedeelte groot 39 ^2 Ivan het perceel H.988 in erfpacht te gej ven voor de plaatsing van een transfor- imatorhuisje. i adviseert naar aanleiding van een door .rvan Roy te Utrecht ingediend verzoek schrift om schadeloosstelling, de door heidebrand aan perceelen gronds aange richte schade eerst door deskundigen te| doen taxeeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 385