v> JU. verhuring 1 van het j den ding. iren tegen BESLISSING Ardeeiing j en No. n merkingen Lius aal den Raad worden voorgesteld. eten van p te nemen ten aan- n werlclie^ regeling oor een inen. apport van 0 Juni 193] n aan de V, erdam, aitsi lechts één] oorgesteld ng van de- an f 3000 het rappor 68l inzaxe t Schaap esteld radt en Reyerse n van aan- e op het oorstel oj scanon ot 39 M2 acht te g< transfor- een door nd verzoek de door as aange- undigen te jet intrekking van het Toesluit dd. 7 Juni j.1. wordt her |ïoten den Raad geen voorstel te doen om een dergelijke epaking in de hesluiten tot grondverkoop op te nemen, liërvan mededeeling te doen aan de Commissie van toe- icht op het agentschap der Arbeidsbemiddeling. Idus zal den Raad wérden voorgesteld, -Jesloten wordt den Raad voor te stellen net uitkoop van [erfpacht der perceelen K.2192 en 94-1 accoord te gaan. V 3esloten wordt den Techn.Ambtenaar van Openbare 'Verken te verzoeken zich in verbinding te stellen met den heer van Zadelhoff, opzichter der Heide Maatschappij en te jv vragen of deze bereid is bedoelde schade te taxeeren, waarvan bericht wordt tegemoet gezien. Tot handhaving van het voorstel dd. 16 Mei 1933» n0* 2862 wordt besloten. v' Ai/ n/{U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 386