"I I 3-6-* 33 Volg num mer Afzender of voorsteller 765 Y.A.HilhorstLange Bergstraat 7 Soest 76 6 767 768 769 TechnAr.ittBouw- en woningtoezicht Bestuur Utr.Erov. Brandweerbond A.N.W.B. Toeris tenbond voor lfeda> land te Amsterdam J.B.M.Bremer c.a, Soesterberg Datu m Korte inhoud 6-7~'33 versoent wijziging der aan hem dd. camber 1931 verleende bouwvergunningen voege als ,.3 aangegeven op de ioor hei, jnader overgelegde teekening. iDe technisch ambtenaar, belast met de [leiding van bouw- en woningtoezicht advi. [seert de gevraagde wijziging onder de door hem voorgestelde bepalingen toe te js taan 10-7-'33 jdeelt mede dat T'\L.Dnnkmeij ertijdelijk wonende Gallenk.Pelsweg 22 te Soest,ver- igunning heeft verzocht tot wijziging der hem dd. 16 Jrei 1933 verleende vergunning tot den oouw van een woonhuis met garage pp het terrein, kadastraal bekend geneer 'te Soest, in sectie C.1872, gelegen aan de Birzrstraat en wel ten aanzien van de te bouwen garage en adviseert het ver zoek in te willigen onder de door hem voorgestelde voorwaarden. zendt uitnoodigin& tut bijwoning van de Algemeene Jaarvergadering op 1) Juli a.s te Soest. 6-7-' 33 [vraagt een doorloopende vergunning tot (het plaatsen van wegwijzers, waarschu- jwingsborden en plaatsnaamborden langs gemeentewegen. 77O Gommandant Vrijw. Brandweer Soest verzoeken spoedig afdoende verbetering van het niet [bestrate gedeelte van den Postweg te Soesterberg. De Techn.Ambtenaar belast met de van Openbare berken deelt mede, klacht in het sfihrijven omtrent weldige stuiven zeer gegrond is 1 e idirg dat de het ge- Om ?eg 1 en voorloopig den toestand ter plaatse eenigszins te verbeteren zal deze bij aanhoudende droogte meerdere na besproeid worden en bij de te verbete- ren wegen in de begrooting 1934 worden opgenomen. 6-7- 33 zendt rapport over het preventieve toe* jzicht inzake het Brandwezen in 1933 en met 22 Juni. sloten her de do toezicht De gevraa den Techr soelde vc e uemeer eze verg Re gevraa 0vergeleg D^n Raad stel B. conform 1 lordt voc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 393