Af. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 2) Dj ining,in >or hen iet de cht advj, Ler de t toe ts 'ijdelijk iestver ging dei :rgunning t garage id genees igen aan van de it ver- ir hem u lealotea wordt de gevraagde wijziging toe te staan on- r e\/,cL. er de door den Technisch Anbtenaar van Bouw- en »roniu0- Kezicht voorgestelde voorwaarden. )e gevraagde wijziging wordt toegestaan onder de door lien Teohn.Ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht voorge spelde voorwaarden. iSJu. - V-... He Gemeentesecretaris zal het College van 3. en W. op V Juli u.5: I d-.-ze vergadering vertegenwoordigen. »t> ox. Lng tot irscnu- langs Dt gevraagde vergunning wordt verleend conform het overgelegde ontwerp-besluit. /A thJuL etering van den 2 1 e idirg dat de het ge- Oh itse 2e weg malen irbete- worden llen Raai zal een en ander worden medegedeeld, met voor- 8'cel B. en 7. te machtigen adressanten te berichten conform het advies van Ooenbare "/erken. Af <x IflL. =ve toe- L933 tet lloi-dt voor kennisgeving aangenomen. b* cJ^U kc.2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 394