Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Jv.d .'TalHoofd openb .u1o school Hond van lied. derwijzers on-j 4-7-'33 Voorz.afd.Baarn e.o. Hei.Ver. tot bescherming van dieren,Jhr.7.E.J. Berg,Nassaul.56 Baarn. Jir .Keuringsdienst voor Varen,Utrech. Afd.Soest, lied. Scliildersgez ellen- bond Techn.Ambt. 0.7. JICGeervliet badmeester b/h Soester Hatuurbad Minister van ale Zaken Soc; vraagt aan den Minister ingevolge art, 56 lid 2 der L.O.wet 02.1 een derde lee?. kracht (wachtgelden) voor de u10schog. te verzoeken. vraagt conferentie over beschikbaarstel ling van Kinderkleeding en voeding vuor de scnoolgaande kinderen. Ó-7-'33 brengt rapport uit in verband met het door het lid van den Raad, den héér de Ui es in de laatst genouden vergadering van den raad gesprokene i .z de behande. ling van een aan J. Cv.Haarlemwonende alhier, toebehoorenden hond, en verzoe4 te willen bewerkstelligen dat genoemd 1 id van den raad zijn de ten laste van iVah Haaflan gesproken woorden intrekt. ■7-'33 -7-'33 deelt mede dat het hen NIliT gewet: sent voorkont dat aan Q.Lam Birkstr.óla het recht wordt toegekend om net zijn broe der K.Laia,wonende Birkstr.63 tezamea de beschikking te hebben over den winkel van K. Lam, voornoemd doch geeft in over weging het besluit van den Burgemeester dd. Ij lier l^jj in te trekken en aan de Gebr. K. en D.Lan, een nieuwe vergunning uit te rexken. vragen een onderhoud met het college in verband met het schrijven van B. en dd. 26 Juni 1933* 6-7- dtelt mede dat aan J.Th.Pas te Soester- berg kan worden betaald de geheele aan- nemingssom der leveranties volgens be- j stek no. 2 dienstjaar 1933 (leyeringen aan het natuurbad) zijnde een bedrag van f 932,39. 5-7-33 verzoekt namens de beide bedienden Ae* heeren-garderobbe-Rreriks en de 7inter het weekloon van hen op hetzelfde be drag te brengen als dat van de beide loketbedienden, aangezien het ontvangen van ''verval" als uitzondering moet wor den aangemerkt. 3_7-' 33 bericht goedkeuring SteTSwregeiing. "2 JJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 395