Afzender of voorsteller Korte innoud Datum num mer 785 786 787 788 789 79O Prov .Utr .Commissie tot Instandhouding en Bevorderinfo der Scnoonheid van Stad en Land J.v.d.Broek,Hart- vm etf 32» Soest J.B.v.d.BergKerk straat 22 Soe3t Drogisterij Kroon- Beckeringh.Radexaa- kcrstraat, S'berg De N.V. Mij tot expl.van roerende en onrgoederen dir.R.H.J.Rein- tjes, Soest Comr.issi e bedrijf Grond- 10-7-' 33 vestigt de aandacht 00 de noodzakelijk.] heid van de vaststelling van een uit- Besloten breidxngsplan en een regering omtrent de bebouwing en bestexximing der gronden, 3-7-' 33 jverzoekt het enkele woonhuis voor welke; bouw vergunning is verleend bij besluit ivan ló Juni 1933j afd.no. I/72I op het perceel sectie C.1753» gelegen aun jde Van Lenneplaan, volgens de daarbij vehoorende teekening,te mogen oprichten! op den meest Noordelijken hoek van ge meld perceel, zooals is aangegeven op de overgelegde situatieteekening. De fechn.Ambtenaar belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert het verzoek in te willigen onder de doo;| hem voorgestelde voorwaarden. 1-7-33 7-7-33 12-6-'33 6-7-'33 'verzoekt ontheffing van het bepaalde ti; artikel 14 sub b der Bouwverordening voor den bouw van een winkelhuis op het perceel, sectie H.242Ó gelegen aan de Kerkstraat, zulks op grond van het be paalde bij artikel 14 sub V dier veror dening. De techn.ambtenaarbelast met de leidt van bouw- en woningtoezicht adviseert [de gevraague ontheffing NIET te verlees jvraa^t toescexuming tot het plaatsen van een reclamebord bij het vliegveld. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'Verken adviseert afwijzend' op dit verzoek te beschikken. verzoekt verdunning tot de oprichting eener benzinebewaarplaats op en in het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.24p6, geleven aan de Kerkstraat iOmtrent dit verzoek wordt advies uit bracht door den techn.ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoee zicht en den co.xxnandant der Vrijwillig Brandweer te Soest. adviseert het verzoek van de O.B.I.H.ob| op het terrein van het Natuurbad een t< zinepomo te plaatsen voor dit jaar af wijzen, doch deze aangelegenheid voor het volgende jaar nader te bezien. Voo"| loopig ware voor dit jaar een benzx.ne- wagentj e toe te staan. ■et verzc [echn.Amt voorwaar'. üsloten conf c |esloten Bien. I |e ^evfar fonce 03-1 ■Mdus wo -1 j hKqOX1 Ü0Ï1I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 399