ét Volg- num- Afzender of voorstelier Datum mer Korte inhoud Vrijw. Brandweer 12 Soest Finantieele Com missie en werk- verschaffings- commissie Voorzitt er Finantieele Com missie $0 Idem. Gemeente-secre taris. sectie H.965 ged.en 983 ged. te bepa len op 2,= per M2. 1 -3 3 deelt mede, dat in de plaats van den heer J.Smienk, de heer Koudijs tot magazijnmeester is gekozen, ingaande 1 Januari j.1. hebben geen bezwaar tegen tijdelijke tewerkstelling van den Werkloozen Zonneveld bij de boekhouding voor Openbare V/erken, mits de tewerkstel ling niet langer duurt dan 4 weken. stelt voor het besluit dd. 3 Januari 1933 i.z.ontslag van den heer Doorman als lid der schattingscommissie Grond bedrijf voorloopig in te trekken. adviseert afwijzend op het verzoek vai den agent van Politie P.J.de Vries om schadeloosstelling voor zijn rijwiel dat in 1932 door een arrestant ernstig is beschadigd geworden. de Finantieele Commissie geeft het college in overweging de voordracht i.z.toekenning van eene bijdrage in de kosten van huisonderwijs te geve] aan het kind Bartels te wijzigen door te bepalen dat 3»= Per week als bij^ drage wordt vastgesteld. vraagt machtiging tot aankoop van een dossierkast voor de afdeeling registr. tuur kosten 95,=» Tot ir Beslo" wij zei geste" Beslo" ber 1' drage De ma

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 39