Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud l 3 Prof. MrP.A.Mol-29-l2-'32 ster Kerkbestuur der Parochie van de H«H. Petrus en Paulus te Soest R.K. Bouwvereeni- jging St.Joseph te iSoest deelt mede, datodoor hem aan het Hof een toelichting is gegeven van zijn conclu sie inzake contra Hilhorst, waarbij door hem de aandacht is gevestigd op het ook voor deze zaak beslissende arrest van- den Hoogen Raad van 19 Maart 1931» 19-12-f32 verzoekt gevolg te geven aan de toezeg ging tot het doen aanbrengen van een lichtpunt tegenover den ingang der R.K. Kerk aan de Korte Aerkstraat. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van den Dienst Openbare perken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 4 October 1932, no.534. 20-12-'32 zendt antwoord 00 het schrijven van B.en V. van 30 Nov. 1932, 4e afd. no.169 inza ke controle der jaarstukken 1931* 4 Voorzitter stelt voor de volgende bijdragen toe te kennen voor het vervoer per electrische tram van leerplichtige kinderen van Goesr\ terberg naar Zeist en terug: aan II.V.Montauban f 2,25 aan D. Se egers 2,70 aan E.J.Veltman 3»°0 aan H.J.Smink nihil. S Ivoorzitter stelt voor opnieuw vaststelling van de functies in het college van Burgemeester en wethouders en wel als volgt: BurgemeesterBrandweer, Woningwet en Bouwtoezicht, Volksgezondheid, Ambt.zakeb en arbeidszaken, Openbare Verken, Grond bedrijf, Onderwijs. Wethouder van Duren: Financiën, Gasbe drijf, Wegenfonds, Belastingen, Keurings dienst. Wethouder Lodeesen: Armenzorg, Steunver- leening, en Werkverschaffing, Werkloos heidsverzekering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 3