Volg- num- Afzender of voorsteller mer 791 792 793 794 TecnnAyrbtBout en Woningtoezicht Techn.Ambt. 0, 7. Korte 1 n n o u Ibiedt ter behandeling aan eenige ver^l ken om bouwvergunning vergezeld van de' noodige teekeningen en adviezen. Commissie urond- bedrij f 3-7-f 33 6-7-'33 zendt teekening en begrooting van twee ijskiosken te plaatsen op het strand langs het NatuurbadBe kosten worden begroot op f 192,38 per stuk. Toorzi tter adviseert naar port van Bouw- 1 Juli j.1. no vrage voor den den K.Brink^ieg Kop om den bouw den Raad voor te aanleiding van het rap en 'Woningtoezicht dd. I/506 inzake de bouwaan bouw van een woonhuis as ten behoeve vah J.van de te laten doorgaan,doch stellen om de voorioo- pige schets te wijzigen. stelt voor aan den Minister van Sociale Zaken te vragen of er bij hen geen be zwaren bestaan tegen het verstrekker, van eenige uitkeering door tusschenkoast van Maatschappelijk Hulpbetoon aan ue a: jbeiders, die met ingan^ van 3 Juli j.1- .wegens tijdelijke stopzetting van werk verschaffing en steunverleerréng naar hun werkloozenrcassen werden verwezen en inu wachtdatoen (3 of 6) moeten doormaken hierbij rekening houdende met de bespre1 kingen der Armenwet-, dus individueelt beoordeeling. ■elet op ■0. 2485/ no> 2433/ [ee aeven elousn dt T/736 en lordt aar bloten luis 00 1 nee ijs* jverbindt 1:.ren aar K 1 zijnde /4 ■benevens leti. Besloten schets v£ wel in di Aldus woi V li v 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 401