Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu Korte inhoud 79b' 796 797 798 799 800 801 Voorzitter Weth. Lodeesen Minister van Soci ale Zaken Technisch Ambte naar Gasbedrijf Technisch Arob te- naar Openbare Werj- ken Centraal Bureau voor verif. en fin. adviezen der Ver een. v. lied. Ge meenten te Den Haag Ged. Staten van. Utrecht gaat over tot openbare aanbesteding voj het opiialen van asch en vuilnis overeen komstig bestek Ho. ingekomen zijn 8 biljetten welke genu:> rnerd worden en de bijlagen tot deze no- tulen gevoegd vraagt of de Voorzitter de taak Openbar, '/erken weder zelf wenscht te behartigen. geef kennis van de toegestane subsidie aan werkloozenkassen over het jaar 1932 deelt mede dat de begrootingsposten vo' mos. 39 en Al van 1932 overschreden ho ten worden en verzoekt toestemming te iwillen verleenen tot verderen aankoop der benoodigde meters en eventueel na overschrijding van den desbetreffendec post de nog resteerende dienstleidingen aan te leggen. Tenslotte verzoekt hij evenals vorige dienstjaren bij het einli van het exploitatie jaar een begrootings- wijziging te mogen aanvragen voor deze overschreden posten. zendt rapport omtrent uitbreiding der straatverlichting en vraagt machtiging prijsopgaaf te vragen aan de P.U.E.if. brengt advies uit terzake van de deiuan van het taxatie verlies van het grondbe I drijf per 1 Januari 1928. deelen mede, dat zij de gemeentebegr°0"; ting 1933 niet voor goedkeuring vatbaar) achten aangezien niet is tegemoet geko men aan hun bezwaar tegen de wijze van dekking van het exploitatietekort der^ bouwvereeniging "St. Joseph" doch ster- j len het Gemeentebestuur in de gelegen)'e omtrent het punt van geschil een uit spraak der Kroon uit te lokxen bij een afzonderlijk besluit tot wijziging der begrooting 1933 nadat eerst aan hun be- I zwaar is tegemoet gekomen. jm

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 405