H.533. num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 808 809 810 811 Te ch .Ambt .Bouw - en Vf oni ng 10 e 2 i cht Leger des Heils. Tehuis voor manner, te Utrecht. Afd. Binancieën. 7f.de Haan, Amersf* str. Soesterberg deelt mede, dat H. Steenhuizenwonende1 Julianastraat 66, te Soest ontheffing- behoeft van het bepaalde bij artikel 1 sub d der Bouwverordening in verband rie' de door hem voorgenomen uitbreiaing derl schuur gelegen aan de Julianastraat, dastraal bekend g-emeente Soest, in sec-1 tie H.IO97 en adviseert de noodige ont heffing te verleenen, zulks tot op een afstand van 0,75 dl. uit de zij erf af schei ding van perceel, sectie verzoekt toes een collecte Be Inspecteur Iverzoek niet |aan de te Soe Ideelingen van gunning tot c reeds zeer ve den. Bovendie instelling. temming tot het houden vaiii °P 3/4 en 5 Augustus e.i, van Politie adviseert het! in te willigen omdat reek! st en Baarn gevestigde af- het Leger des Heils Ver- ollecteeren is gegeven en' le collecten worden gehoi- n is het geen plaatselijke adviseert de rente, te betalen door ">io- ningbouwvereenigingen en -stichtingen voor in rekening-courant opgenomen gei den gedurende het 2e kwartaal 1533» Yr-s!l te steil over en op het tijd vak van 1 April t/n 11 4; 55® 12 29 Hei Juni lleil 28 Juni y .0 Juni (gelijk aan rente over debet-saldo in rekening-courant net de Nederl, Bank). verzoekt ontheffing van het bepaalde bi artikel 14 sub a der bouwverordening» zulks op grond van het daarbij onder sus VI bepaalde, voor den aanbouw van een serre aan de woning, gelegen aan de mer sfstraatkadastraal bekend gemeente Soest, in sectie E.I837 en ^el tot °- een afstand van 5>5^ k» uit de linkerzij erfafscheidingDe Technisch Ambtenaar 1 belast met de leiding van bouw-en rond toezicht adviseert de gevraagde onthef fing te verleenen onder de door hem voo gestelde voorwaarde. 3/®

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 409