;e bepa- BESLISSING Afdeeling en No. Jesloten wordt den kooper de prijs en de voorwaarden V cJa. conform het advies mede te deelen. u Aanmerkingen an den tot .gaande 1 Ian de mededeeling wordt kennisgenomen. elijke izen •oor •kstel- feken. 3esloten wordt met ingang van heden de werklooze Zon- HA ïeveld gedurende vier weken tewerk te stellen bij de >oekhouding Openbare Werken tegen eene vergoeding van 20,= per week. 5e kosten ware tot het loonbedrag dat in de werkver schaffing wordt verdiend te verantwoorden cp de drie complexen waarvoor rijkssubsidie wordt genoten.Het Presteerende bedrag blijft ten laste van Openbare Wer- i ken. anuari Doorman .e Grond- :en. Tot intrekking wordt besloten. VcJU. V \ij, •zoek vai Besloten wordt het verzoek om schadevergoeding af te ries om wijzen, op grond dat de regeling door den raad vast- ■ijwiel gesteld ingaat 1 Januari 1932» ernstig /0<ft het Lracht ige in te geve] ;en door als bijj Besloten wordt het voorstel aan den Raad dd. 21 Decem- (AaJd ber 1952, no. 549 te wijzigen in toekenning eener bi3~.u,vL drage ad 5,= per week. J' van een -^e ma°htiging wordt verleend, registr i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 40