Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud PJ.A.Kuppensderi Blieklaan 67 Soest G.J.van Gog. KLaarwaterweg 79 Soest. Me j MAVerma 3 en Mevr. R.v.d. Broek-Verkerk. Techn .Ambt .Ga sbe- drijf J.3erg e.a. Soesti Gemeente-ontvanger verzoekt vergunning ingevolge de Hinde® wet tot het oprichten van een graann<il| rij op tiet perceel, gelegen te Soest, den Blieklaan 67 kadastraal bekend ge meente Soest, sectie G.3272. Blijkens dedeeling van het Districtshoofd der beidsinspectie da.lp Juli 19j3> no 6g:1 I98 behoeft het hem toegezonden 017" r;. uEBH VIJ3IGI1TG om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veilig heidswet niet onmogelijk te maken. verzoekt een voorschot van f.100,-- 03 zijn pensioen teneinde met dit bedrag een bloemenhandel te beginnen. Hij 'hl 'het voorschot terug betalen met f.p',- oer maand. aanvaarden de benoeming tot lid van Maatschappelijk Hulpbetoon. (Mej Ver maas voorwaardelijk). vraagt machtiging tot uitbreiding van I het hoofdbuizennet der gasleiding in 4e] Hi ld ebrand laan, Beckeringhstraat en Kor te-Hartweg, welke uitbreidingen direct rendabel zijn. De kosten dezer uitbrei dingen worden begroot op f ter wijl de desbetreffende begrootingspost niet wordt overschreden. verzoeken uitbreiding dei* gasleiding in de Bosstraat en in de Den Blieklaan. De Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf brengt hieromtrent rapport uit bij ochrj ven dd. 12 Juli j.1. en adviseert afwij zend op dit verzoek te beschikken. deelt mede, dat A.van Doorn nog niet voldoende heeft om de per 1 April j vervallen termijn van de pacht, groot f. 172,5^ te voldoen. nt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 411