jY'.ÖOO' //'Z aio BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ne 1934 j.can latei 220,-. gd en n verüu- besloten .40,-- an een elast ad en e noemen, 3 in de ?ne Poli- seert tot Ier de Len. Pe machtiging wordt verleend. la ampele "bespreking wordt besloten nog niet tot "be noeming over te gaan doch in de plaatselijke bladen len oproeping te doen. fiollicitatiestukicen in te zenden vóór Dinsdag 25 Juli |.s. Besloten wordt de gevraagde vergunning tot wederopzeg lens toe te verleenen onder de voorwaarden dat de Itandplaatsen in overleg met den Inspecteur van Poli tie moeten worden aangewezen, dat rekening zal moeten lorden gehouden met alle parkeerverboden, geslotenver- Klaringen van wegen, en met alle overige bepalingen der Politieverordening voorzoover deze van toepassing zijn op alle gebruikers van de openbare wegen met au tomobielen, terwijl voorts de voorwaarden zullen wor- len opgelegd bedoeld in het rapport van den Inspecteur Iran Politie Ja: tfcr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 414