821 823 Techn .Ambt .Bouw en "'oningtoezicht Te chnArob tOp ene 'Verken. Raadscommissie 824 4e Afd.ter Secre tarie. biedt ter behandeling aan eenige verzoel ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige- teekeningen en adviezen. c verzoekt een credit groot f.465»-- voor het verrichten van teeken-en neetwerk, in verband met het voornenen tot verbetej ren en vernieuwen van diverse wegen. iVoorts wordt voorgesteld den Heer van Heyst te belasten met genoemde werkzaaci-j heden, aangezien de arbeidsovereenkomst met genoemden heer per 31 Juli a.s. ein-| Idigt. ,In behandeling komt het rapport van de Raadscommissie belast met het plegen van| ioverleg met den ontwerper van het uit breidingsplan over de wijze en de voor- jwaarden waarop het maken van een nieuw juitbreidingsplan zou kunnen geschieden. Uit het rapport blijkt dat met den Heer) Van Hes overeenstemming is bereikt n.l.i f. 2000,-- met daarnevens vergoeding val ireiskosten en kosten teekeningen (Zie irapport). De Voorzitter is van meening 'dat het beter is partitieele uitbreidin-) jgen in plannen uit te werken net uitzon-| dering van de kom der gemeente en stelt voor in dien zin den Raad het voorstel te doen. Tevens kunnen alsdan aan den. Raad de noodige credieten worden ge vraagd. De grootte van het crediet zal nog nader worden vastgesteld, wanneer met den Heer van Hes is gesproken over het formuleeren van de overeenkomst. deelt mede dat op volgno. 350 kosten bestrijding der tuberculose - der begro" ;ting 1933» geraamd op f. 2250,-- reeds is uitgegeven f. 2663,53 en adviseert den Raad een aanvulling te vragen voor- loopig van f. 1200,--.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 417