y/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Belet op het schrijven van Ged. Staten dd. 18 Juli '33» huid je afd. No. 2539/1567» no. 2538/1566, no. 2537/1565» no.: ,2 36/1564, no. 2540/1568 en no. 2541/1569» waarbij toe- Etemniirig wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergun ning, wordt besloten de aanvragen nos. 2/257» 2/258, l/742, 1/741, 1/739 en 1/732 in te willigen. Bouwaanvra- [e nos. l/745 en 1/744 worden geweigerd. Jesloten wordt aan den Raad het crediet aan te vragen |en hierover advies in te win.ien van de Commissie voor Jpent re Werken. fcntrent de aanwijzing van den tijdelijken teekenaar zal ;.z.t. worden beslist. y' let het voorstel van den Voorzitter kan de vergadering feich vereenigen en wordt besloten als volgt: de Technisch Ambtenaar Bouw-en Woningtoezicht op tel dragen op het schetsplan aan te geven de gedeelten der gemeente waarover part^rtieele uitbreidihgen zullen worden ontworpen, en de teekeningen op de raadszaal ter visie te leggen. den Heer Van Nes uit te noodigen voor een bespre king op Dinsdag 25 Juli a.s. des n.m. 2 uur. het voorstel aan den Raad te formuleeren en hierom trent het advies in te winnen van de Commissie voor het uitbreidingsplan. cX Ponform het advies wordt besloten. /PlA>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 418