num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 825 826 827 828 Hoofd v.h.Telef. District A'dam van het Staatsbedrijf der P.T.T. Bestuur R.K.Panfa rekorps "St.Joseph te Soesterberg. T e chn .Amb tvan Bouwden ":oningt zicht. oe- Techn.Aiabt. Open bare 'Verken. deelt mede dat ingestemd wordt met de [plaatsing van een telefooncel op de rnet den Technisch Ambtenaar van Openbare [Verken afgesproken plaats, en zal thans gaarne vernemen op welke voorwaarden tol plaatsing kan worden overgegaan. De Tect] pisch Ambtenaar belast net de leiding [van Openbare Verken deelt bij schrijven dd. 30 Juni j.1. No. 682 mede, dat door hem in overleg met de P.T.T. een plaats voor de telefooncel is bepaald aan de Vredehof straat in het plantsoen, zooals 'op de overgelegde situatieteekening is [aangegeven, geadviseerd wordt aan de^e [plaats goedkeuring te hechten en te be- palen dat door de P.T.T. een jaarlijkse! recognitie van f. 2,^0 verschuldigd zal] [zijn voor het innemen van den gemeente grond. De Inspecteur van Politie heeft blijkens rapport dd. 6 Juli j.1. no. 201/4 bezwaren tegen deze plaats. -De Teel nisch Ambtenaar van Openbare "/erken doet! bij schrijven dd. 17 Juli j.1. een anderi voorstel tot plaatsing van de telefoon cel aan de Vredehofstraat. verzoekt restitutie van gemaakte kosten ad. f23in verband met niet verleen de medewerking van zijn korps aan de ope ning van het Soester Natuurbad. [rapporteert, dat door J.Jongerius, Xa- kaalweg 34, te Utrecht, aan wien bij be-i [sluit, dd. 25 November 1932 vergunning is verleend tot oprichting van een petroi 1 eumbewaarplaatsop en in het perceel» kadastraal bekend gemeente Soest, in sec tie H.3862, gelegen aan den Hartweg, nis zijn opgevolgd de voorwaarden, gesteld bij evengenoemd e vergunning en adviseer 'I hen te gelasten de schuur, voorzoover de Ize is gebouwd boven de tanks te sloopen jen een nieuwe Hinderwetsvergunning aan te vragen, in overeenstemming met de in* richting, welke is geplaatst. Ook de Gfflj mandant der Vrijwillige Brandweer advi seert tot het nemen der maatregelen, a-* zijn voorgesteld door genoemden Technisc Ambtenaar [verzoekt verlof van 7 t/rn 19 Augustus a»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 419