Volg- num- 1 Afzender of voorsteller 1 Datum mer i Korte inhoud 829 Sinclair Petroleum G oripany DE1T HAAG 830 831 832 333 -••.fd. Financiën Soest. Bestuur van de Ver|. voor Chr.L.én U.L. te Soesterberg. Sinclair TJe troleu;. Conpany S.A.Haag. Hoofdbest. v/h Ver bond v.Nat.Herstel verzoekt toestemming tot het mogen op richten van een ondergrondsch benzine reservoir net bovengrondsche aftapinrif ting, op en in gemeentegrond, gelegen aan de Koninginnel .ankadastraal "beken; {gemeente Soest in sectie H.2289» vóór {het perceel van JAv.Breukelen, rijwiel- {handel. De Technisch Ambtenaar, belast jmet de leiding van Openbare Verken advi, {seert de gevraagde toestemming te verlej |nen onder de door hen voorgestelde voor! iwaarden. I legt over een overzicht van het te betaf len bedrag der voor rekening der gemeen te komende garanties waterleiding t/n 1932. Te betalen is f. o997»9Q Als reserve is aanwezig 3442,02* vraagt goedkeuring tot gunning van ver schillende werkzaamheden aan de Chr. School te Soesterberg, waarvoor door ie gemeente een bedrag van f.323*61 is te- schikbaar gesteld. De Techni sch Ambte naar belast net de leiding van Openbare Verken adviseert de gevraagde goedkeurt tot gunning van de werkzaamheden aan del in het schrijven van het Schoolbestuur genoemde aannemers te verleenen. verzoekt vergunning tot de oprichting van een benzinebewaarplaatsbestaande uit een ondergrondsch reservoir, inhou dende 2000 L. met aftapinrichting, op ei in het perceel, kadastraal bekend gemeen te Soest, in sectie ïï.2289* gelegen aar. de KoninginnelaanOmtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht door den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van Bouw-en Woningtoezicht en den Con- jmandant der Vrijwillige' Brandweer. verzoekt voor het geval bij het L.0. i-n deze gemeente leerkrachten werkzaam ziim van revolutionnaire of Communistische m zindheid, hen op grond van het bepaald in de art. 10 en/of 42 der L.0.7/te schorsen en te ontslaan en bij toekomst ge benoemingen, leerkrachten van een dei gelijke gezindheid NIET aan te stellen»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 421