Afzender of voorsteller num mer Korte i n n o u 834 835 836 837 838 839 Techn.Ambt.Bouw- I en Woningtoezicht. Centrale voor 'Werk loozenzorg, etc. J.Jekei e.u. Bewo ners v.cl.Noorder- weg te Soest. Directeur v.d.Keu ringsdienst van Vee en Vleesch. Vereeniging Bet Vaderland Getrouw. terleiding Maat schappij te Utreoh t Vraagt of van den Nachtegaalweg en den jVinkenweg nog dezelfde bepalingen van jstörting in het wegenfonds dienen te Tj0r 1 den gehandhaafd tot den tijd, dat de bg:, belasting daarvoor in de plaats zal zijH getreden. Tevens verzoekt hij te mogend penen welke lijn moet worden gevolgd bij| een bouwaanvrage aan de Schrikslaan-jgg wenwegalsmede aan de nieuw aangelegde wegen verzoekt te mogen vernemen of in te Soest reeds iet3 gedaan wordt pioeve van de jeugdige werkloozen jzulks niet het geval is verzoekt v e van het aantal in de arbeidsbeurs euesl ten be- Zoo men opgj •PI 'schreven jeugdige werkloozen. [verzoenen verbetering van den Noordeme-;, iDe Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van den Dienst van Openbare Werken [brengt hieromtrent rapport uit bij schrij ven van 17 Juli j.l.lTo.471. brengt een nader rapport uit omtrent de vernietiging van cadavers en afgekeurde organen verzoekt toestem ing tot het houden van een collecte op een niet aangegeven tijd stip. De Inspecteur van Politie adviseert afwijzend deelt mede dat storingen voorkomen in een gedeelte van den kabel, liggende onder h'e' in 1932 verharde gedeelte van den Hieuw weg, welke storingen naar hare meening zijn ontstaan door de toen uitgevoerde 1 [werkzaamheden aan dien weg. Teneinde voor 'da herstelling hiervan het noodige graaft [werk onder het wegdek te voorkomen, acht de Maatschappij het beter voor dit gedeel] te een nieuwe kabel te leggen buiten de verharding, en wel ter lengte van plffi. ;500 M. Jij is bereid deze te leggen voor! haar rekening, onder bepaling dat de ge* me ent e de kosten van graafwerk voor haar [rekening neemt. De Maatschappij vraagt :goedkeuring dat de werkzaamheden door ha worden geregeld en dat de kosten van hei [graafwerk aan de gemeente worden opgegefl i terwijl voorts toestemming wordt gevraag» om ter plaatse den weg te mogen opbreneï. De Technisch Ambtenaar belast met de le-'l [ding van Openbare "/erken adviseert bij [schrijven dd. 17 ^uli j.l.Ho.609 0&a" j vaarding dezer regeling. Intusschen zij" bedoelde werkzaamheden in verband met seizoendrukte op verzoek der Maatschap?» [uitgevoerd en is controle gehouden over., de werklieden, die daaraan gewerkt heet-' in verband met de indiening der reaenjP door de My. In totaal is 240 uur ge"'<'.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 423