K M. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen 3esloten wordt het wegenfonds ten aanzien van de wegen lover het complex het Hart huiten werking te stellen op [grond dat de wegen reeds als verhard zijn aan te merken jen vo rts dat een baatbelasting in voorbereiding is. yj.ij besloten wordt de gevraagde inlichtingen te verstrekken (conform het overgelegde ontwerp-schrijven «Besloten wordt den Raad te adviseeren de gevraagde verte- [teringen voorloopig niet aan te brengen, zoolang niet db v* lalgeaeene medewerking van de desbetreffende urondei0enab ren inzake grondafstand voor verbreeding van den weg is] verkregen. [Besloten wordt aan het Destructiebedrijf "uekro" te Over- Ju. jschie inlichtingen te vragen omtrent de afsluiting van een*/ Wïj [tijdelijk contract inzake destructie van afgekeurd vleefech. [Besloten wordt-afwijzend op het verzoek te beslissen I lzulks oo grond van het advies ven den Inspecteur van Po- .VgI litie. i 2 IDe vergadering kan zich met deze regeling vereenigen. fe>e declaratie van de Maatschappij wordt tegemoet gezienl "W-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 424