Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud Ned.Vereeniging voor volks- en schoolbaden. Scheveningen. 17 -7-»33 841 J.G.Rederaan Sr. F..H.J. Heintjes Soest en 10-7-'33 Afd. Financiën 21-7-133 J.Burger Amsterdam. Techn.Ambtenaar Openbare Wer ken. Ö45 B.Lagemaat Secretaris Soes- ter Harmonie. Soest 20-7-'33 24-7-'33 Bestuur van de 11—7—33 Postduivenliefheb bers ver eeniging te Soest Be Zwa^ luw" deelt mede het zeer op prijs te zul len stellen indien de gemeente zich liet inschrijven als lid der Vereeni- ging. dienen bezwaren reclamebord bij dezen op te rooilijn te heid van de 17-7-'33 in tegen een geplaatst P.Man, en verzoeken dragen dit bord achter de plaatsen, zoodat de schoon, gemeente bewaard blijve. De technisch ambtenaar belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 19 Juni j.l.no.11/1. verzoekt te mogen vernemen of aan den pachter van het restaurant bij het na tuurbad een gedeelte der aansluitings- en abonnementskosten der telefoon in ie kening moet worden gebracht, en zoo ja, welk gedeelte. (Het abonnement bedraagt 6516 per jaar. verzoekt de bemiddeling van Burgemees ter en Wethouders ter verkrijging van een garantieverklaring voor de kosten van verpleging van Mej.Burger in de Johanna Stichting, indien in de toe komst de familie niet in staat zou zijn de verpleegkosten te betalen. zendt declaraties tot een bedrag van 103,60 wegens bij voorschot gedane uitgaven ten behoeve van de gemeente over het 1e kwartaal 1933* deelt mede dat de Soester Harmonie haar vierde concert gaarne zou willen geven in de richting Soestdijk, en verzoekt daaromtrent bericht vóór bon- derdag a.s. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte (speldjesverkoop) De netto-opbrengst zal ten goede komen aan de plaatselijke T.B.C.Vereeniging» De Inspecteur van Politie adviseert goedgunstig.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 427