Volg num mer Korte inhoud 855 Sollicitanten Leider Natuurbad 856 857 Voorzitter K. C. van Nes Apeldoorn Uit de sollicitanten wordt een keus gemaakt van een zevental die morgen 26 Juli a.s. zich zullen hebben aan te melden tot kennismaking t.w.Wijn bergen, Prinsenberg,van Mastricht t Soors d'Ancona ,van Merkesteijn,van i Zutphen en v.d.Broek. stelt voor den technisch ambtenaar O.W. mede te deelen, dat het College verwacht dat vóór zijn verloftijd in samenwerking met den boekhouder voor 0«W» een overzichtelijke staat wordt in geleverd van de kosten van het na tuurbad en de motiveeringen der over schrijdingen. Ook de begrooting voor 1954 wordt vóór het verlof ingewacht. Be boekhouder is met een en ander reeoil op de hoogte gesteld door een bespre king van deze zaken. de heer van Nes komt op uitnoodiging inI de vergaderiiig ter bespreking van 'net n| sultaat van de onderhandeling der Comaiil sie uit den Raad gevoerd op 8 Juni j.1. waarop betrekking heeft het rapport derl Commissie dd. 9 Juni j.1. De Voorzitter deelt den Heer Van Nes mede, dat het Co! lege er de voorkeur aan geeft de uitte ding der gemeente vast te leggen in pari tieele plaannn en vraagt of hierdoor nij| ziging gebracht wordt in de honoreering van de diensten door hem (Van Nes) te verrichten. De Heer Van Nes aegt dat zijn verhouding tot de gemeente hierdoojl niet zal wijzigen. Hij zorgt voer de oy|| e enge komen som van f. 2000,-- met ver goeding van reiskosten, enz. dat de ge*l| meente uit de moeilijkheden zal geralcen| en in het bezit zal komen van een plan opgemaakt na overleg met Burgemeester e|| Vethouders en de Commissie. Spreker geeft in overweging niet te spreken vati'1 partieele plannen doch de opzet over te laten aan het onderling overleg. '"annesl de Raad zal besluiten conform de CoraaMj sie zal hij bij het samenstellen van he| plan van advies dienen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 431