y/ticL BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n keus e morgen en aan w. Wijn icht jn,van enaar College tijd in er voor t wordt het na- er over- ordt vóór nder reedi bespre- diging in van het der Corml Juni j.i, pport der oorzitter at het Col de uitbre: en in pari erdoor uil noreering, Nes; te gt dat e hierdoo oer ie ov met ver at de ge- 1 geraden een pion meester e reker relcen van t over te g. jannes ie Cormii en van b£ Tot oproeping wordt besloten. ■Het voorstel van den Voorzitter wordt aangenomen. "adat de Heer Van Nes de vergadering heeft verlaten hordt met intrekking van het besluit van 21 Juli j.1. besloten den Raad voor te stellen in te gaan op de voor stellen van de Commissie en aari den Heer Van Nes op te ragen bij liet maken van een nieuw plan als adviseur op te treden tegen een vasttcstellen vergoeding van f.2000,-- en restitutie van reiskosten. Voorts zal het maken van liet plan met behulp van een teekenaar in eigen beheer geschie den. Voor een en ander zullen de volgende credieten wor pen aangevraagd: Vergoeding de Heer Van Nes oon teekenaar f.l75>"~ P«m.x 8 maanden eis- en andere kosten Van Nes Bureaukosten teekenaar f 2000-- 1400,— 300," 300," Totaal f. 4000,--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 432