num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer 860 861 862 G.v.d.Hoef en D.C.; Stam Soest. D'/aal. ooest. Bestuur der Veree- niging Een School m/d Bijhei Soest. V. t Lam. Kerkstit, 53 Soest. verzoeken aanleg van een weg in de out ving van den Belieg. Be Technisch Ambt naar heiast met de leiding van Openbar ;Verken brengt hij schrijven dd. 25 Juli j.1. no. 705 rapport uit. zal gaax'ne de redenen vernemen waarom jj en andere plaatselijke ijzerhandelaren miet in de gelegenheid zijn gesteld tot het eventueel leveren van ijzerwaren ten behoeve van het Natuurbad. De Technisch Amntenaar belast met de leiding van Oobj hare "/erken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 25 Juli j.1. No, 455. vraagt medewerking tot de stichting van leen zesde leslokaal aan de school aan den Driehoeksweg verzoekt vergunning tot uitbreiding der Ibestaande machinale houtbewerkingsinrich; ting, gelegen aan de Kerkstraat, kadas- Itraal bekend gemeente Soest, in sectie!' :1512. Blijkens mededeeling van het vnd. hoofd der Arbeidsinspectie behoeft het 'hem toegezonden ontwerp der aan t Lam voornoemd te verleenen voorwaardelijke vergunning geen wijziging om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Kei! ligheidswet niet onmogelijk te maken. 863 864 H. de Vries, Schoü- tenk.weg 1 Soest. ledBakkenes geb.j v. Moorselaar. verzoent vergunning tot uitbreidxng zij* ner bannerij gelegen aan den Schouten^» weg, kadastraal bekend gemeente Soest, i sectie D. 1647. Blijkens mededeeling vn; het, wndhoofd, der Arbeidsinspectie be- ihoeft het hem toegezonden ONTWERP der sa De Vries voornoemd te verleenen vergun ning tot uitbreiding zijner bakkerij tee wijziging om de naleving van de eiscrien, ■gesteld krachtens de Veiligheidswet ni^ ónmogelijk te maken. verzoekt restitutie van schoolgeldbelas' ting wegens liet overlijden van haar ma'1' i I *-/ M .11' - *■-' 1 •-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 439