Volg num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 865 866 867 868 869 870 871 872 J.G.Broers Soest. N.V. Centrale Slachtplaats voor' de gemeente Goestf Minister van '■fTateh- staa t Minister van So ciale Zaken. N.V. P.U.E.M. N.V. P.U.E.M. te Utrecht H. J. Lensink te Soesterberg. J. van Raaij verzoekt toestemming om met taxi's vas-j te standplaatsen te mogen innemen. De Inspecteur van -Politie heeft blijicens rapport dd25 Juli j.1. No. 249/4 hierfj tegen geen "bezwaar. zendt, ingevolge art. 7 der tusschen de gemeente en de N.V. gesloten overeen komst, aan den gemeenteraad de balans per 31 December I932 en de verlies-en winstrekening over het jaar 1932. deelt mede dat nog geen beslissing ia B< nomen ontrent de wegverbreeding vanaf hotel Trier tot Nieuwerhoek, doch dat thans nieuwe plannen worden uitgewerkt, deelt mede, dat aan de arbeiders die in de steunregeling waren opgenomen, indiei zij in de voorafgaande week ook steun gi noten, steun over de wachtdagen mag w den uitgekeerd. deelt mede dat de offerte inzake uitbrej ding van het electriciteitsnet voor hetl Hart wijziging meet ondergaan door de^ snlitsing van de regeling van erfpacht van grond en kostenberekening voor nets| uitbreiding. doet eenige nededeelingen in aansluitinj aan het gevoerde onderhoud omtrent de uitbreiding van het electriciteitsnet in de omgeving van de Beetzlaan, Schrü laan en Laanstraat. vraagt ontheffing van het verbod om net meer dan tweewielige motorrijtuigen den Verl. Postweg te mogen inrijden. De in specteur van Politie adviseert onthef tot wederopzeggens toe te verleenen. .vraagt tapvergunning voor de voorloocli teit van het oerceel Soesterbergs^11 istraat 188.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 441