k JU. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ,xi S V2.S.I men. De dijkens I 49/A hier. ■oestemming wordt verleend onder de gebruikelijke voor- J/ ri/tit [garden. isschen deHlg balans ter verificatie door te zenden aan het 3ureau. Ij L yjfi ivereer- jlT s balans H /yt ■lies-en Jf )32. ssing ic r|B|etificatie ig vanaf loch dat tgewerkt, I ias (i ;rs die beslissing van den ibmister indien noodig aan dt orga- nenindidMlsuties mede te deelen. Overigens ie van he t schrijver, *i£,is ■>k steun pBaimis genomen. ?n mug noM ike uitbrel t voor het door de erfpacht voor nets-| t het vaststellen van de garantie overeenkomst met de oMl- aan te gaan zal met dit schrijven rekening '"orden g Buden. (zie correspondentie ÏTo. 2.655/33) aansluiti' trent de tei tsnet an. fjchrbl od om ©et uigen den n. De ln" onthef firi eenen. Besloten wordt den Raad het voorstel te doen te besluiten ■st uitbreiding van het electriciteitsnet in de omgeving en Beetzlaan, enz. en inzake dekking der kosten met de 1een garantie overeenkomst aan te gaan conform haar isichrij ven van 19 Juni j.1. archief h'o2655/33 en Pphrijven 6 Juni 1933 No2862/8. Aan het garantie besluit jene de voorwaarde te verbinden dat bij de uitvoering vaii l-t werk zooveel mogelijk Soester arbeiders zullen wordeiji tperk gesteld. (?s~r le ontheffing wordt onder de gebruikelijke voorwaarden |erleend as V na d oorloc—tapvergunning wordt verleend conform het besluit rgsche- B^nnevens als bijlage gevoegd. u f - J>T t-\ r~* r-" y -.Cv.II UC QCictii 4<CU I.iC lj J~ -L U OL/iiX 1 J V CII 1 UA. i yf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 442