8 75 876 Datum Korte Volg- I num- Afzender of voorsteller mer 873 J. Mets, K.Brink- weg 27 Soest. 874 Bestuur Oranjever- eeniging "Wilhel- mina" Soesterberg. K. Dral e.a. Soest. Techn. Ambt. Openb Jerken verzoekt vergunning tot wijziging der hem dd. 7 Juli 1933 verleende verg 1 nnini Itot den bouw van een dubbel woonhuis de Bosstraat, kadastraal bekend gemeeritt Soest, in sectie D. 1909, en wel in diei Ivoege, dat alsnog mag worden aangebomj een serre en een erker, zooals is aange* geven op de daarbij overgelegde teekenin( Be Technisch Ambtenaar, belast met delf (ding van Bouw-en Woningtoezicht adviseer het verzoek in te willigen, onder de doo [hem voorgestelde voorwaarden. Vraagt: toestemming tot het houden vans optocht der schoolkinderen te Soester'Der jop 31 Augustu s a s tot het mogen houdei van zwemwedstrijden in den namiddag inh boester Natuurbad; gratis toegang tot de Oranjeviering voor de deelnemers en iaili tairen beneden den rang van onderofficie van de huchtvaartafdeelingtoestemming tot het houden eener collecte te Soeste: berg tot bestrijding der kosten en het daarheen te willen leiden dat in den a* vond een concert gegeven zal worden in muziektent door de R. Hu 3 i e k'v er e e nigm "Sint Jozef" verzoeken spoedige afwerking van de wegi op het Nart. zendt advies omtrent de inschrijvingen voor het ophalen van asch en vuilnic»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 443